ASHENA.NET

معرفی گروه شرکت های آشناگروه خدمات هولدینگ

چشم انداز این گروه:


با هم و در کنار هم باشیم
We combine and Pool People


در نگاه آرمانی این گروه بر آن است تا با گرد هم آوردن افراد و شرکتهای مستقل، در جهت توسعه کسب و کارهای موجود و یا جدید گام بردارد. 
هدف این گروه ارائه خدمات عمومی و مورد نیاز به مجموعه شرکت های گروه و همچنین راه اندازی کسب و کارهای جدید ـ به مانند یک مرکز رشد خصوصی ـ است. از جمله فعالیت های محوری آن توسعه فعالیت ها در عرصه بین الملل می باشد.

 

شرکت های همکار:

پیشگامان فرارسانه آشنا:
فعالیت اصلی آن حمایت از ایجاد شرکتهای جدید است. در حقیقت این شرکت نقش یک انکوباتور خصوصی را ایفا می کند.

خانه تدبیر و توسعه:
خانه تدبیر و توسعه در سال 1384 به شماره 1763 ثبت گردیده است و موضوع فعالیت آن ارائه خدمات مشاوره ای، پیمانی و آموزش حین کار در علوم و فنون مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی می-باشد. خدمات خانه تدبیر و توسعه عبارتند از: تهیه طرح تجاری و مطالعات امکان سنجی مالی طرح ها، برنامه-ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و عملیات، بهره وری و تحول سازمانی و دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت مدیریت. مسئولیت این شرکت در گروه شرکتهای آشنا خدمات برنامه ریزی، کنترل پروژه و مدیریت کیفیت است. شرکت فوق 15 نفر پرسنل دارد که پنج نفر تمام وقت و ده نفر پروژه ای هستند.

شرکت محاسب آشنا:
شرکت محاسب آشنا در تاریخ 1376/09/30 با شماره 12545 به ثبت رسیده و موضوع فعالیت آن طبق اساسنامه شامل عرضه خدمات حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی، آموزش و کلیه خدمات مرتبط با حسابداری و حسابرسی می باشد. این شرکت مدیریت کلیه امور مالی و امور قراردادهای شرکت های گروه آشنا را برعهده دارد.

واحد روابط  بین الملل:
وظیفه مدیریت کلیه روابط بین الملل، حضور در فعالیت های برون کشوری گروه شرکت های آشنا و بازاریابی بین المللی را برعهده دارد.

Joomlart