ASHENA.NET

نگهداری آشنانگهداری سخت افزار و نرم افزار پروژه های متعدد در اختيار شركت و نيز تجهيزات شركتهای همكار از جمله مسئوليتهای بخش های فنی گروه شركتهای آشنا است و نتيجه اعتمادی است كه در سالهای متمادی تجربه، كسب شده است. هم اكنون گروه شركت های آشنا دارای سايت فنی مجهز از لحاظ سخت افزاری، امكانات فنی پيشرفته و مناسب، پهنای باند بالا، و نيز سيستم حرارتی و برودتی مناسب برای تجهيزات الكترونيكی می باشد. لذا با در دست داشتن چنين امكاناتی آماده نگهداری از تجهيزات فنی و سرورهای ساير شركت ها و مراكز می-باشد.
خدمات collocation مكان مناسبی برای نگهداری سرورها در فضايی امن و بی خطر است كه دارای كنترل دما و درجه حرارت، منبع تغذيه صاف و قابل اطمينان و دسترسی به يك يا چند سرويس backbone ارتباطی با پهنای باند بالا است.

برآورده سازی تغذيه مناسب و پهنای باند كافی و همچنين عواملی مانند امنيت، كنترل های محيطی، حفاظت در برابر آتش سوزی و دسترسی به خدمات مديريتی سبب جلب توجه انواع تجارت های الكترونيكی نسبت به خدمات collocation گروه شركتهای آشنا شده است.

سايت فنی گروه شركت های آشنا حاوی فضای rack مناسب برای نصب سرورها و تجهيزات و نيز تأمين پهنای باند است، كه می تواند فضای مناسبی را برای نگهداری سرورها به طور فعال در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته فراهم سازد. ضمن آنكه امنيت بالای ديتا، مديريت پهنای باند و ايجاد اتصالات اينترنتی  لازم را نيز تضمين می كند. دسترسی به پهنای باند كافی برای نيازهای وب سايت و خدمات سيستم های ارتباطی به طور شبانه روزی، دو مشكل اساسی  است كه باعث به ستوه آمدن همه تجارت هايی شده است كه بر روی اينترنت و سيستم های كامپيوتری متمركز هستند. از اين جهت شركت ها می توانند از سرويس  collocationآشنا استفاده كنند كه دارای بهره وری سريع با سرمايه گذاری كم می باشد. همچنين اتصال backbone، منبع تغذيه، كيفيت تغذيه، تغذيهbackup، فضای مناسب، كنترل های محيطی، امنيت فيزيكی، خدمات مديريتی، خدمات پهنای باند و برآورد هزينه ها را می توان  به عنوان پارامترهای انتخاب فراهم كننده  collocationآشنا ذكر كرد.

Joomlart